Opći uvjeti korištenja

Terms and Conditions

Tvrtka LAVORO j.d.o.o. (dalje u tekstu: “CROscan“) pruža online uslugu na World Wide Web mreži (Internetu) putem svojih Internet stranica na domeni CROscan.com (http://croscan.com). CROscan usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i promocije.

Ovi Opći uvjeti korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti“) propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike (dalje u tekstu: “Korisnici” ili “Korisnik“). Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije za CROscan uslugu Korisnici iskazuju da se slažu s ovim Uvjetima te pristaju na korištenje CROscan usluge u skladu s njima. Pravo Korištenja CROscan usluge osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

CROscan usluga se pruža putem CROscan sustava.

Bilo kakvo povezivanje s CROscan sustavom i njegovo korištenje mimo CROscan Internet stranica i CROscan mobilne aplikacije bez izričitog pismenog odobrenja LAVORO j.d.o.o. je strogo zabranjeno. Ova zabrana se odnosi na sve strane, uključujući Korisnike i treće strane koji bi povezivanje s CROscan sustavom i njegovo korištenje htjeli ostvariti, ili su već ostvarili, putem vlastitih Internet stranica, mobilnih aplikacija i/ili ostalih tehnologija.

Kršenje gore navedene zabrane nelegitimnog korištenja CROscan sustava može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

LAVORO j.d.o.o. zadržava pravo trenutno onemogućiti pristup CROscan sustavu u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika i/ili treće strane koje krši gore navedenu zabranu ili koje CROscan, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u slučaju nepoštivanja Uvjeta korištenja.

CROscan i  tvrtka LAVORO j.d.o.o. pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da za svu robu i usluge koje se nalaze u distribuciji i prodaji putem CROscan usluge ima sklopljene ugovore o prodaji roba i usluga sa stvarnim davateljima tih usluga ili njihovim posrednicima u prodaji.

Cijene su izražene u kunama (HRK) i ne sadrže PDV te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijene mogu biti prikazane i u nekoliko svjetskih valuta, s time da je preračunati iznos informativan.

Sjedište CROscan je u Omišlju, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja CROscan usluge (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Rijeci i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem CROscan usluge Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima u nadležnosti suda u Rijeci.

Korisnik se slaže i prihvaća da pristup CROscan usluzi ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen kako zbog rutinskog održavanja CROscan Internet stranica tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran LAVORO j.d.o.o.

Korisnik može svoje upite, komentare, prigovore i reklamacije poslati pismeno (poštom ili e-mailom), a CROscan će poslati pismeni odgovor (poštom ili e-mailom) u zakonskom roku.

Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije za CROscan uslugu, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Uvjetima, kao i svim ostalim pravilima i uvjetima korištenja CROscan usluge.

Ako se Korisnik ne slaže s navedenim Uvjetima ili ako ima manje od 16 godina, upućuje se istog da ne koristi CROscan uslugu.

CROscan zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta te takve promjene stupaju na snagu danom objave na CROscan Internet stranicama.

Stoga se savjetuje Korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavkom korištenja CROscan usluge ili nastavkom korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja i nakon objave novih promijenjenih Uvjeta, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

CROscan zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje i CROscan uslugu odnosno bilo koji njezin dio, servise, CROscan Internet stranice, CROscan mobilnu aplikaciju ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje CROscan usluge.

CROscan ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja CROscan Internet stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Uvjeta i pozitivnih zakonskih propisa.

Korisnik CROscan uslugu koristi isključivo na svoju osobnu odgovornost i odgovara za tekstualni i grafički sadržaj koji je dostavio na objavu.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole CROscan te prihvaća da CROscan nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Ni u kojem slučaju CROscan neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja CROscan usluge, kao i za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja CROscan usluge.

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje CROscan usluge te sve sa tim povezane troškove. Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

Uz prethodno navedene uvjete, CROscan neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na CROscan Internet stranicama ili CROscan mobilnoj aplikaciji, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim CROscan od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom CROscan usluge od strane Korisnika.

Korisnici ne smiju putem CROscan usluge objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja CROscan, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Korisnik ne smije koristiti CROscan uslugu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe bez izričitog dopuštenja CROscan.

Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj CROscan usluge.

CROscan sustav, CROscan Internet stranice i CROscan mobilna aplikacija privatno su vlasništvo LAVORO j.d.o.o. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem CROscan usluge mora biti u skladu s ovim Uvjetima.

Povezivanje na CROscan sustav i njegovo korištenje, što uključuje korištenje računalnih resursa na kojima se CROscan sustav izvodi, mimo CROscan Internet stranica i CROscan mobilne aplikacije bez izričitog pismenog odobrenja LAVORO j.d.o.o. je strogo zabranjeno. U svrhu ostvarivanja povezivanja s CROscan sustavom obratite se LAVORO j.d.o.o. radi daljnjih informacija.

Svi materijali koji se nalaze na CROscan sustavu, CROscan Internet stranicama i CROscan mobilnoj aplikaciji ekskluzivno su pravo LAVORO j.d.o.o. ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način CROscan sustava, CROscan Internet stranica i/ili CROscan mobilne aplikacije bez izričitog odobrenja LAVORO j.d.o.o. strogo je zabranjeno!

Kršenje ovih Uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Zabranjuje se trećim osobama da bez izričitog pisanog ovlaštenja CROscan neovlašteno koriste programska rješenja CROscan na način da:

  • posreduju u pružanju CROscan usluge putem svojih programskih rješenja za krajnje korisnike kao i ugradnja u pružanje CROscan usluge svojim CROscan poslovnim računom i svojom naknadom (ili na neki drugi način),
  • razvijaju i distribuiraju vlastita programska rješenja za krajnje korisnike koja se povezuju na CROscan sustav (pa i bez posredovanja te korištenja CROscan poslovnog računa i naknade treće strane),
  • neovlašteno pristupaju i koriste CROscan sustav (računalne resurse CROscan) u svrhu otkrivanja načina rada sustava i razvitka vlastitih programskih rješenja,
  • razvijaju sučelja prema CROscan kao npr. povezivanje programskih rješenja za krajnje korisnike sa sučeljem treće strane i potom povezivanje sa CROscan sustavom i slično.
  • stavljaju u promet ili posjedovati računalni program znajući ili imajući razloga vjerovati da time povređuju pravo CROscan.

Zabranjuje se trećim osobama stavljanje u promet ili posjedovanje u komercijalne svrhe bilo kojeg sredstva čija je jedina namjena olakšati neovlašteno uklanjanje ili osujećivanje rada tehničkog uređaja koji služi za zaštitu računalnog programa.

Postupanje suprotno naprijed navedenom rezultirat će podnošenjem odgovarajućih kaznenih prijava te sudskim postupcima sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te Direktivi Europskog parlamenta i vijeća o pravnoj zaštiti računalnih programa.

Naziv: LAVORO j.d.o.o.
Adresa: Bjanižov 8, HR-51513 Omišalj, Hrvatska
OIB: 59355642368

Služba za korisnike:

  • e-mail: [email protected]
  • radno vrijeme: od 8:00 do 24:00 (pon-pet), od 12:00 do 20:00 (sub i ned)

U postupku registracije Korisnika i otvaranja Korisničkog računa CROscan će od Korisnika prikupljati određene osobne podatke koji podliježu zaštiti osobnih podataka Korisnika. Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije za CROscan uslugu, Korisnik daje privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu pružanja CROscan usluge. Korisnik je obvezan u postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila navesti točne, potpune i važeće podatke. U postupku registracije nije dopušteno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, te podataka koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe. U slučaju kršenja ovih pravila CROscan ima pravo deaktivirati ili izbrisati Korisnički račun.

Aktivacijom korisničkog računa Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na CROscan Internet stranicama i/ili u CROscan mobilnoj aplikaciji.

CROscan zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja Korisničkog računa za koje je Korisnik registriran bez da Korisniku navodi razlog ukidanja ili uskraćivanja korištenja Korisničkog računa. Neiskorištena novčana sredstva na CROscan korisničkom računu bit će vraćena Korisniku.

CROscan se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke Korisnika. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.). CROscan se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka Korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o Korisniku, a koji su nužni za ispunjenje obveza. CROscan neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke Korisnika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan evidentirati promijenjene osobne podatke na CROscan Internet stranicama ili u CROscan mobilnoj aplikaciji. U slučaju da Korisnik nije evidentirao promijenjene osobne podatke na PayDo Internet stranicama ili u CROscan mobilnoj aplikaciji, CROscan ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe, odnosno dostave ili objave podataka.

Podatke koji se pristupom na CROscan internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) CROscan ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti CROscan Internet stranica i radi poboljšanja njihovih sadržaja i funkcionalnosti.

Cookies (“kolačići”) su informacije pohranjene na računalu Korisnika koje služe boljoj funkcionalnosti CROscan Internet stranica. U standardnoj postavci, računalo Korisnika prihvaća cookiese, a ako ih Korisnik želi isključiti, više mu neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizirane početne stranice. CROscan se ne služi cookiesima za pohranu osobnih podataka, stoga je privatnost Korisnika zagarantirana.

CROscan će koristiti e-mail adresu Korisnika samo za postupak naručivanja i plaćanja CROscan usluge.

Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na CROscan Internet stranice i CROscan mobilnu aplikaciju.

Svi prigovori i reklamacije mogu se slati u pisanom obliku putem elektroničke pošte na: